بخوانیم

جدول کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7,151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
355 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جای خالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
371 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پسوند کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
172 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نفرین قوم نوح (ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمونه فداکاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
403 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نزد محمد‌بن زکریای رازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
542 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یادداشت روزانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
511 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لقمان ادب از که آموخت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
459 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاسد شدن گوشت در هوای آزاد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
447 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد