صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,505 کیلو بایت MP3 5,650
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,357 کیلو بایت MP3 3,133
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 3,091
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 2,961
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 22,855 کیلو بایت MP3 3,223
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,970 کیلو بایت MP3 1,414
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,687 کیلو بایت MP3 1,413
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,557 کیلو بایت MP3 1,457
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,278 کیلو بایت MP3 1,252
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 6,020 کیلو بایت MP3 1,268
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 14,152 کیلو بایت MP3 1,184
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,200 کیلو بایت MP3 1,254
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,702 کیلو بایت MP3 1,233
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,647 کیلو بایت MP3 1,207
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,377 کیلو بایت MP3 1,082
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,645 کیلو بایت MP3 1,176
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 15,269 کیلو بایت MP3 1,207
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,772 کیلو بایت MP3 1,153
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,093 کیلو بایت MP3 1,361
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,831 کیلو بایت MP3 1,380

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد