تازه ترین ارسال ها

درس دوم فایل صوتی 717 بازدید
درس اول (حوارات) فایل صوتی 745 بازدید
درس اول (لغات جدید) فایل صوتی 758 بازدید
درس اول فایل صوتی 720 بازدید
المعجم (ی) فایل صوتی 761 بازدید
المعجم (ه) فایل صوتی 864 بازدید
المعجم (و) فایل صوتی 827 بازدید
المعجم (ن) فایل صوتی 699 بازدید
المعجم (م) فایل صوتی 717 بازدید
المعجم (ل) فایل صوتی 734 بازدید
المعجم (ک) فایل صوتی 732 بازدید
المعجم (ق) فایل صوتی 743 بازدید
المعجم (ف) فایل صوتی 723 بازدید
المعجم (غ) فایل صوتی 841 بازدید
المعجم (ع) فایل صوتی 712 بازدید
المعجم (ظ) فایل صوتی 786 بازدید
المعجم (ط) فایل صوتی 712 بازدید
المعجم (ض) فایل صوتی 942 بازدید
المعجم (ص) فایل صوتی 759 بازدید
المعجم (ش) فایل صوتی 772 بازدید
المعجم (س) فایل صوتی 803 بازدید
المعجم (ز) فایل صوتی 697 بازدید
المعجم (ر) فایل صوتی 722 بازدید
المعجم (ذ) فایل صوتی 715 بازدید
المعجم (د) فایل صوتی 799 بازدید
المعجم (خ) فایل صوتی 743 بازدید
المعجم (ح) فایل صوتی 841 بازدید
المعجم (ج) فایل صوتی 718 بازدید
المعجم (ث) فایل صوتی 874 بازدید
المعجم (ت) فایل صوتی 769 بازدید
المعجم (ب) فایل صوتی 715 بازدید
المعجم (الف) فایل صوتی 727 بازدید
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 16,853 بازدید
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 1,524 بازدید
درس چهارم (listening & speaking) فایل صوتی 2,678 بازدید
درس چهارم (reading) فایل صوتی 1,185 بازدید
درس چهارم (new words) فایل صوتی 1,167 بازدید
درس چهارم (conversation) فایل صوتی 1,279 بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 11,047 بازدید
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 1,157 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد