تازه ترین ارسال ها

کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) فیلم 1,472 بازدید
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) فیلم 1,076 بازدید
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) فیلم 1,229 بازدید
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) فیلم 1,140 بازدید
آموزش فارسی کردن رایانه فیلم 1,168 بازدید
رایانه و لوازم آن فیلم 1,317 بازدید
آموزش ارگونومی فیلم 1,636 بازدید
نیایش: ای خدا فایل صوتی 2,956 بازدید
روان‌خوانی: بینوایان فایل صوتی 1,953 بازدید
درس هجدهم: عظمت نگاه فایل صوتی 5,323 بازدید
گنج حکمت: مزار شاعر فایل صوتی 5,606 بازدید
درس هفدهم: سپیده دم فایل صوتی 10,699 بازدید
روان‌خوانی: طراران فایل صوتی 9,341 بازدید
درس شانزدهم: خیر و شر فایل صوتی 2,100 بازدید
گنج حکمت: کوزه فایل صوتی 1,645 بازدید
درس چهاردهم: طوطی و بقال فایل صوتی 28,731 بازدید
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین فایل صوتی 127,367 بازدید
درس سیزدهم: گردآفرید فایل صوتی 55,405 بازدید
گنج حکمت: جاه و چاه فایل صوتی 5,289 بازدید
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس فایل صوتی 82,088 بازدید
روان‌خوانی: شیر زنان ایران فایل صوتی 10,436 بازدید
درس یازدهم: خاک آزادگان فایل صوتی 19,605 بازدید
گنج حکمت: یک گام فراتر فایل صوتی 10,152 بازدید
درس دهم: دریادلان صف‌شکن فایل صوتی 10,437 بازدید
شعرخوانی: باز این چه شورش است فایل صوتی 7,007 بازدید
درس نهم: غرش شیران فایل صوتی 3,752 بازدید
گنج حکمت: دیوار عدالت فایل صوتی 6,787 بازدید
درس هشتم: در سایه‌سار نخل ولایت فایل صوتی 2,269 بازدید
شعرخوانی: بوی گل و ریحان فایل صوتی 86,813 بازدید
درس هفتم: جمال و کمال فایل صوتی 8,043 بازدید
گنج حکمت: حقه راز فایل صوتی 13,164 بازدید
درس ششم: مهر و وفا فایل صوتی 32,065 بازدید
روان‌خوانی: پیرمرد چشم ما بود فایل صوتی 9,761 بازدید
درس پنجم: کلاس نقاشی فایل صوتی 2,116 بازدید
گنج حکمت: گرگ و سگ فایل صوتی 6,228 بازدید
درس سوم: سفر به بصره فایل صوتی 4,719 بازدید
روان‌خوانی: خسرو فایل صوتی 8,519 بازدید
درس دوم: از آموختن ننگ مدار فایل صوتی 7,687 بازدید
گنج حکمت: خلاصه دانش فایل صوتی 7,895 بازدید
درس اول: چشمه و سنگ فایل صوتی 3,089 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد