تازه ترین ارسال ها

اسکان (1) فیلم 845 بازدید
درمانگاه اضطراری فیلم 990 بازدید
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) فیلم 756 بازدید
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) فیلم 723 بازدید
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) فیلم 1,060 بازدید
تحرک و جابجایی فیلم 791 بازدید
اختفاء فیلم 931 بازدید
ماکت فریبنده فیلم 871 بازدید
وقوع زلزله فیلم 953 بازدید
فریب فیلم 792 بازدید
موانع فیلم 752 بازدید
مکان‌یابی فیلم 898 بازدید
خاموشی فیلم 729 بازدید
امداد و نجات فیلم 854 بازدید
اعلام خبر فیلم 703 بازدید
اطفاء حریق فیلم 841 بازدید
مراکز حساس فیلم 705 بازدید
ایمنی فیلم 793 بازدید
جایگزینی فیلم 720 بازدید
پراکندگی فیلم 880 بازدید
پیشگیری از حوادث فیلم 822 بازدید
استتار فیلم 1,186 بازدید
پناهگاه فیلم 714 بازدید
حفاظت فیلم 753 بازدید
کنترل خسارت فیلم 745 بازدید
ایجاد دود فیلم 811 بازدید
استحکامات فیلم 742 بازدید
انضباط استتار فیلم 953 بازدید
چرا پدافند غیرعامل لازم است؟ فیلم 829 بازدید
زمین مناسب فیلم 1,133 بازدید
چیدمان وسایل منزل فیلم 1,515 بازدید
زلزله در کلاس فیلم 1,460 بازدید
دفاع پنهان فیلم 892 بازدید
ساخت ماکت فیلم 12,786 بازدید
طراحی و ساخت ساک دستی فیلم 8,291 بازدید
سبزی‌کاری فیلم 7,660 بازدید
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار فیلم 8,531 بازدید
طراحی و ساخت ماکت سازه فیلم 7,852 بازدید
طراحی و ساخت خودروی کشی فیلم 11,062 بازدید
طراحی و ساخت خودروی برقی فیلم 2,715 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد