تازه ترین ارسال ها

باغ موزه دفاع مقدس فیلم 4,331 بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس فیلم 4,446 بازدید
بسیجی فیلم 3,952 بازدید
بسیج فیلم 4,412 بازدید
اقتدار دفاعی کشور فیلم 5,056 بازدید
اقتدار فیلم 4,472 بازدید
اقتدار دفاعی فیلم 6,018 بازدید
سیاست‌های دفاعی کشور فیلم 4,103 بازدید
امنیت پایدار فیلم 6,346 بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 2,795 بازدید
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 1,247 بازدید
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,435 بازدید
درس سوم (reading) فایل صوتی 1,224 بازدید
درس سوم (new words) فایل صوتی 1,136 بازدید
درس سوم (conversation) فایل صوتی 1,053 بازدید
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 3,545 بازدید
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 1,256 بازدید
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,329 بازدید
درس دوم (reading) فایل صوتی 1,234 بازدید
درس دوم (new words) فایل صوتی 1,041 بازدید
درس دوم (conversation) فایل صوتی 1,320 بازدید
درس اول (what you learned) فایل صوتی 2,120 بازدید
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 1,141 بازدید
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 1,714 بازدید
درس اول (reading) فایل صوتی 1,384 بازدید
درس اول (new words) فایل صوتی 1,312 بازدید
درس اول (conversation) فایل صوتی 1,755 بازدید
موزه ایران باستان (2) فیلم 1,858 بازدید
موزه ایران باستان (1) فیلم 1,495 بازدید
موزه زمین‌شناسی (2) فیلم 1,334 بازدید
موزه زمین‌شناسی (1) فیلم 1,451 بازدید
پارک پردیسان (5) فیلم 1,284 بازدید
پارک پردیسان (4) فیلم 1,008 بازدید
پارک پردیسان (3) فیلم 944 بازدید
پارک پردیسان (2) فیلم 1,264 بازدید
پارک پردیسان (1) فیلم 1,038 بازدید
تنوع زیستی جهان فیلم 1,094 بازدید
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان فیلم 956 بازدید
تفکیک و مدیریت پسماند فیلم 1,155 بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند فیلم 1,081 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد