تازه ترین ارسال ها

درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 انیمیشن 1,156 بازدید
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء انیمیشن 2,163 بازدید
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان انیمیشن 17,719 بازدید
درس یازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 2,019 بازدید
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء انیمیشن 1,933 بازدید
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 انیمیشن 1,322 بازدید
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 انیمیشن 1,296 بازدید
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 انیمیشن 1,249 بازدید
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 1,135 بازدید
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 1,297 بازدید
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 انیمیشن 1,107 بازدید
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 انیمیشن 1,106 بازدید
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 انیمیشن 1,133 بازدید
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء انیمیشن 7,577 بازدید
درس دهم: پیام قرآنی انیمیشن 1,151 بازدید
درس دهم: قطره اما دریا انیمیشن 1,107 بازدید
درس دهم: تلاوت آیات 9 تا 16 سوره انفال انیمیشن 1,143 بازدید
درس دهم، جلسه چهارم، سوره روم، آیات 1 تا 3 انیمیشن 1,138 بازدید
درس دهم، جلسه چهارم، سوره زخرف، آیات1 تا 3 انیمیشن 1,015 بازدید
درس دهم، جلسه چهارم، سوره هود، آیه 1 انیمیشن 1,222 بازدید
درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 1,047 بازدید
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 1,052 بازدید
درس دهم، جلسه دوم، سوره رعد، آیه 1 انیمیشن 1,213 بازدید
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 انیمیشن 1,119 بازدید
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیات 1و2 انیمیشن 946 بازدید
درس دهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 1و2 انیمیشن 960 بازدید
درس دهم: تلاوت آیات 1 تا 8 سوره انفال انیمیشن 1,750 بازدید
درس نهم: پیام قرآنی انیمیشن 1,108 بازدید
درس نهم: قطره اما دریا انیمیشن 1,061 بازدید
درس نهم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل انیمیشن 4,924 بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 انیمیشن 1,070 بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 انیمیشن 1,094 بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 انیمیشن 1,057 بازدید
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 1,012 بازدید
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 1,003 بازدید
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 انیمیشن 992 بازدید
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 انیمیشن 985 بازدید
درس نهم: تلاوت آیات 88 تا 93 سوره نحل انیمیشن 2,769 بازدید
درس هشتم: پیام قرآنی انیمیشن 1,048 بازدید
درس هشتم: قطره اما دریا انیمیشن 1,047 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد