تازه ترین ارسال ها

راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,597 بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,561 بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,655 بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 1,488 بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 1,672 بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,709 بازدید
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,420 بازدید
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,294 بازدید
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,362 بازدید
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 1,369 بازدید
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,543 بازدید
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 1,424 بازدید
دعای ختم قرآن انیمیشن 9,899 بازدید
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 6,586 بازدید
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف انیمیشن 3,788 بازدید
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 3,838 بازدید
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 3,016 بازدید
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 2,992 بازدید
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 3,716 بازدید
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 2,496 بازدید
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 2,789 بازدید
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 4,012 بازدید
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 2,515 بازدید
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 2,456 بازدید
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 2,276 بازدید
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 2,282 بازدید
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 2,781 بازدید
درس دوازدهم: پیام قرآنی انیمیشن 2,351 بازدید
درس دوازدهم: قطره اما دریا انیمیشن 2,906 بازدید
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء انیمیشن 8,149 بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 انیمیشن 2,268 بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 انیمیشن 2,640 بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 انیمیشن 1,258 بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 انیمیشن 1,127 بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 انیمیشن 1,165 بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 انیمیشن 1,169 بازدید
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 1,198 بازدید
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 1,193 بازدید
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 انیمیشن 1,092 بازدید
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 انیمیشن 1,133 بازدید

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد