محور اعداد

شمارش چهارتایی به کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش دوتایی به کمک شکل و محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش سه‌تایی به کمک شکل و محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق با استفاده از محور (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق با استفاده از محور (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
154 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و آشنایی با اعداد با استفاده از محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
970 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع به کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,976 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن اعداد صحیح از روی محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن اعداد مخلوط از روی محور اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,964 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد