نیروی جاذبه

نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

نیروی وارد بر دو بار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد