کمک‌های اولیه

کمک‌های اولیه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
73,905 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

احیای قلبی ریوی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
48,175 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نکات مهم ایمنی در زلزله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,770 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

سوختگی (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,755 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

سوختگی (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,474 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

سوختگی (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,438 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

شوک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,968 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

زخم‌ها و خونریزی‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

حمل مصدوم (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,358 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

حمل مصدوم (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,925 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد