عربی

درس پنجم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,771 کیلو بایت

درس پنجم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,517 کیلو بایت

درس پنجم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,951 کیلو بایت

درس چهارم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,601 کیلو بایت

درس چهارم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,321 کیلو بایت

درس چهارم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,404 کیلو بایت

درس چهارم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
40,563 کیلو بایت

درس سوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,429 کیلو بایت

درس سوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,238 کیلو بایت

درس سوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,085 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد