عربی

المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
14,152 کیلو بایت

المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,200 کیلو بایت

المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,702 کیلو بایت

المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,647 کیلو بایت

المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,377 کیلو بایت

المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,645 کیلو بایت

المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
15,269 کیلو بایت

المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,772 کیلو بایت

المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,093 کیلو بایت

المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,831 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد