movie maker

ذخیره فیلم (خروجی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اضافه کردن عنوان در ابتدای فیلم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گذاشتن صدا بر روی تصویر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معرفی time line و دستور split

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,291 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,584 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,864 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید فیلم کوتاه: برنامه (2) movie maker

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,015 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید فیلم کوتاه: برنامه (1) movie maker

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,596 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد