اعداد اعشاری

مرتب کردن اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل تقسیم اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
154 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق تقریبی اعداد اعشاری و تقریب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,130 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد اعشاری و کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
284 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
364 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
156 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
284 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
213 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد