سطح شیب‌دار

سطح شیب‌دار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,742 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه وزن و سرعت در سطوح شیب‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
869 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین‌های ساده (پیچ، یک سطح شیب‌دار است)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
403 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شتاب سطح شیب‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سطح شیبدار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کشش فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
271 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین های ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت

انواع ماشین‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد