نیروی الکتریکی

نیروی الکتریکی بین دو بار مخالف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیرو و میدان الکتریکی بین بارهای همنام و غیرهمنام

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار مثبت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
104 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار منفی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی جاذبه بار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی دافعه بار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی دافعه بار و میدان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه بین جریان، میدان و نیرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
78 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی بین جسم باردار و گوی رسانا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد