اعداد دو رقمی

تفریق دو رقمی از دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
318 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد دو رقمی (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
34 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد دو رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
45 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد دو رقمی (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد دو رقمی (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد دو رقمی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
53 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد دو رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد دو رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
30 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد دو رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد