جمع

جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,468 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,841 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
50,287 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کوچک‌تر از 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کوچک‌تر از 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
401 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
256 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
913 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
911 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد