تفریق

جمع و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفاضل دو مربع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
337 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
203 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق اعداد (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
282 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد