تفریق

جمع و تفریق عددهای مرکب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,002 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد، جمع و تفریق آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
556 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق کسرهای متعارفی با مخرج‌های نامساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
383 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعشار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,584 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق کسر متعارفی با مخرج مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
249 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق عدد مرکب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
442 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق عدد مخلوط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
790 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعادل اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
243 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد