تفریق

جمع و تفریق اعداد (22)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
12 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (21)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
448 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق متناظر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
842 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق یک رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق سه رقمی از سه رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
694 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق دو رقمی از سه رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
747 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق دو رقمی از دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
625 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
840 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد