تفریق

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
480 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
18 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
204 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
206 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با استفاده از محور اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
251 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (24)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
19 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد (23)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
19 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد