تفریق

جمع و تفریق اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
474 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
640 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مسائل جمع و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چهار عمل اصلی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجهول‌یابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
447 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل مساله با کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
730 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل مساله (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل مساله (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
54 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل مساله (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد