جمع برداری

انواع روش‌های جمع برداری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش ترسیمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش تحلیلی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها با روش تحلیلی و ترسیمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
237 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روابط مثلثاتی در جمع بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارهای مستقل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع بردارها به روش تفکیکی مؤلفه‌های آن‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خاصیت شرکت‌پذیری در جمع بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد