تفریق برداری

جمع و تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مختصات بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
86 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثبات عدم خاصیت جابجایی در تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق برداری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد