اعداد صحیح

جمع و تفریق اعداد گویا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
225 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,976 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن اعداد صحیح از روی محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری و تبدیل به اعداد صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم عدد صحیح بر کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم دو عدد صحیح غیرقابل بخش‌پذیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد حقیقی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
143 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد