تراشکاری - ساخت وتولید

تراشکاری 2

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
تراشکاری 2
ارتباط با کتاب درسی: 

تراشکاری 1

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
تراشکاری 1
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد