برق و تاسیسات

راکتانس خازنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
18 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل دشارژ خازن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

عوامل موثر بر ظرفیت خازن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
51 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
24 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
20 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مفهوم القای متقابل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

خودالقایی و القای متقابل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد