مبانی برق

اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

چگونگی تولید موج متناوب سینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مشخصات امواج متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

مقاومت داخلی باطری ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
20 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

اصول عملکرد باطری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل مدار ترکیبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

تحلیل یک مدار ترکیبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد