ریاضی هشتم

مسابقه اعداد گویا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مربع کامل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آمار و احتمال (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
834 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آمار و احتمال (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
817 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آمار و احتمال (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
807 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند ضلعی‌ها (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
451 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند ضلعی‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند ضلعی‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
338 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد گویا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
225 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد