انگلیسی نهم (دوره اول متوسطه)

irregular verbs

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (photo dictionary)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,865 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (photo dictionary)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,746 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (photo dictionary)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,719 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (photo dictionary)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,853 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (photo dictionary)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,730 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (photo dictionary)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,791 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (listening، learning and writing)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (listen to the question)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,948 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (language melody)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,220 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد