کار و فناوری ششم ابتدایی

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (17)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
50,550 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (16)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,293 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (15)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
56,583 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (14)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,902 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (13)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
61,870 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (12)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
28,036 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (11)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
51,877 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (10)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
34,573 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (9)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,713 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راهنمای معلم کار و فناوری ششم ابتدایی (8)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,935 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد