انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

درس سوم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,252 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
30 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
185 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (lesson 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (my age)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,398 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
895 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد