انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

درس دوم (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,665 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,686 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (listening and reading conversation 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,227 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (listening and reading conversation 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,293 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (sounds and letters)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,025 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,447 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,806 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,790 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد