انگلیسی هفتم (دوره اول متوسطه)

درس هشتم (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
726 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
634 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (Listening and Reading conversation 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
759 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (Listening and Reading conversation 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
665 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (sounds and letters)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
720 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (practice 3)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
855 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (practice 2)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,151 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (practice 1)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
913 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
957 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 5-6 ، Review 3

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,253 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد