ریاضی ششم ابتدایی

نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,976 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن اعداد صحیح از روی محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اختلاف ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش کسری با استفاده از نمودار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
982 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش کسری با استفاده از شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخرج مشترک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,813 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن اعداد مخلوط از روی محور اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,964 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد کسری با کمک شکل (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
199 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص اعداد کسری با کمک شکل (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد