علوم اول راهنمایی

انواع ماشین ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت

انواع ماشین‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت

تشکیل تصویر در عدسی ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت

تولید موج با فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
416 کیلو بایت

بار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت

انبساط و انقباض

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
310 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد