علوم اول راهنمایی

انرژی جنبشی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت

نیروی گرانش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت

فشار مایعات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
710 کیلو بایت

تشکیل ابر کونولوس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,389 کیلو بایت

تغییر شیمیایی و توسط گاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
158 کیلو بایت

تغییر شیمیایی و گرما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
160 کیلو بایت

تغییر شیمیایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت

جریان همرفتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت

چگالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
78 کیلو بایت

نیروی الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد