DC ماشین‌های الکتریکی

مولد ساده و نحوه یکسو کردن جریان القایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی القای ولتاژ در ماشین دی سی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکانیزم تولید گشتاور در ماشین DC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم کموتاسیون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم جاروبک و کموتاسیون در ماشین جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم تولید ولتاژ مستقیم در موتور DC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم القای مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم القای متقابل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
110 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفاهیم چپ گرد، راست گرد و ترمز ماشین DC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفاهیم تئوری ماشین DC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد