ریاضی چهارم ابتدایی

تشخیص کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌پذیری بر ده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
642 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌پذیری بر پنج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
488 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌پذیری بر دو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
529 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌پذیری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
414 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندازه‌گیری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
80 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندازه‌گیری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
170 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

امتحان ضرب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
460 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

امتحان تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
842 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد