قرآن اول ابتدایی

سوره اسراء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
467 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
199 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
553 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره کوثر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,393 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان نان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره نحل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
309 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره حمد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
688 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,366 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره توحید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,050 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد