قرآن اول ابتدایی

درس ششم: تشدید

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: مدرسه ما / حروف ناخوانا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,721 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم: نماد سکون

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,893 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم: سوره ناس

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,252 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم: لوحه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,096 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم: قرآن بخوانیم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,486 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: پیام قرآنی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,658 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: شعر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: سوره عصر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: خانه ما / شعر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,736 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد