علوم دوم ابتدایی

مواد مایع

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,338 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مواد جامد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,496 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماده و حالت‌های آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,735 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سایه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,472 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صدای بلند، کوتاه، نازک و ضخیم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,269 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توانایی انتقال صدا در سه حالت ماده

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی تولید صدا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,240 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بادنما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,788 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عوامل موثر بر آب و هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایستگاه هواشناسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,535 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد