بخوانیم چهارم ابتدایی

معنی کلمات 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
355 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
361 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
299 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
320 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
792 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 12

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
611 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 11

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
412 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
234 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد