انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط (7) 429 کیلو بایت SWF 1,730
کلمات مرتبط (8) 259 کیلو بایت SWF 1,670
کلمات مرتبط (9) 314 کیلو بایت SWF 2,445
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 1,287
کلمات مرتبط 1 311 کیلو بایت SWF 1,215
کلمات مرتبط 1 232 کیلو بایت SWF 1,478
کلمات مرتبط 10 234 کیلو بایت SWF 1,561
کلمات مرتبط 11 412 کیلو بایت SWF 1,454
کلمات مرتبط 12 611 کیلو بایت SWF 1,389
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 1,337
کلمات مرتبط 2 317 کیلو بایت SWF 1,227
کلمات مرتبط 2 229 کیلو بایت SWF 1,260
کلمات مرتبط 3 225 کیلو بایت SWF 1,268
کلمات مرتبط 3 578 کیلو بایت SWF 1,170
کلمات مرتبط 3 229 کیلو بایت SWF 1,360
کلمات مرتبط 4 225 کیلو بایت SWF 1,237
کلمات مرتبط 4 619 کیلو بایت SWF 1,277
کلمات مرتبط 4 232 کیلو بایت SWF 1,284
کلمات مرتبط 5 233 کیلو بایت SWF 1,288
کلمات مرتبط 5 1,200 کیلو بایت SWF 1,267

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد