سال هفتم

درس هفتم (my address)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,707 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,360 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
41 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
186 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
80 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (question 1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
32 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (lesson 6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,171 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (my house)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,686 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد