رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
Mux 2-1 انیمیشن 842
آزمایش فارادی انیمیشن 6,482
آزمایش فرانکلین انیمیشن 4,416
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,972
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,102
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,939
آزمون تعیین مقاومت تونن انیمیشن 908
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,890
آزمون سلف در مدار الکتریکی انیمیشن 986
آزمون مدار LC سری انیمیشن 847
آزمون مدار LC سری (2) انیمیشن 867
آزمون مدار LC موازی (1) انیمیشن 796
آزمون مدار LC موازی (2) انیمیشن 839
آزمون مدار RC سری (1) انیمیشن 852
آزمون مدار RC سری (2) انیمیشن 861
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,186
آزمون مدار RC موازی (1) انیمیشن 873
آزمون مدار RC موازی (2) انیمیشن 824
آزمون مدار RL سری (1) انیمیشن 867
آزمون مدار RL سری (2) انیمیشن 798

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد