رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 452
درس دوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 453
درس چهارم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 465
درس پنجم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 471
درس سوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 477
درس پنجم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 481
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 482
درس سوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 482
درس چهارم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 486
المعجم (ذ) فایل صوتی 489
درس دوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 489
درس سوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 490
درس سوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 496
درس پنجم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 509
المعجم (ن) فایل صوتی 510
درس اول (لغات جدید) فایل صوتی 510
درس چهارم (حوارات) فایل صوتی 513
درس چهارم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 515
المعجم (غ) فایل صوتی 516
المعجم (ف) فایل صوتی 516

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد