رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 280
درس چهارم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 281
درس دوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 292
درس دوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 292
درس اول: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 294
درس پنجم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 295
درس سوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 297
درس پنجم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 300
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 306
درس سوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 308
درس سوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 312
درس سوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 314
درس دوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 315
درس پنجم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 321
المعجم (س) فایل صوتی 322
درس اول: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 324
درس چهارم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 327
درس چهارم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 329
المعجم (ذ) فایل صوتی 330
المعجم (ص) فایل صوتی 335

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد