رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس پنجم (question 4) انیمیشن 467
درس سوم (question 4) انیمیشن 468
درس دوم (question 5) انیمیشن 475
درس پنجم (question 5) انیمیشن 484
درس چهارم (question 4) انیمیشن 486
درس پنجم (my appearace) انیمیشن 487
درس سوم (question 9) انیمیشن 489
درس پنجم (lesson 5) انیمیشن 489
درس سوم (question 8) انیمیشن 494
درس چهارم (question 7) انیمیشن 494
درس دوم (question 2) انیمیشن 495
درس دوم (question 7) انیمیشن 495
درس چهارم (question 5) انیمیشن 495
درس پنجم (question 8) انیمیشن 495
درس دوم (question 6) انیمیشن 496
درس پنجم (question 2) انیمیشن 497
درس چهارم (question 5) انیمیشن 502
درس اول (question 7) انیمیشن 503
درس پنجم (question 1) انیمیشن 503
درس دوم (my classmates) انیمیشن 505

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد